لیست محصولات نام محصول کد محصول توضیحات

Poly L lactic acid (PLLA) Electrospun Nanofiber scaffold

SB-12007

بازسازی و ترمیم بافت و اندام‌های از دست رفته و یا به شدت آسیب دیده به کمک ترکیبی از زیست‌مواد و سلول‌ها در زیست‌فناوری را مهندسی بافت گویند. برای ایجاد بافت جدیدی در بدن ، به یک بستر مناسب جهت قرار گرفتن سلول‌ها نیاز است که به روش‌های مختلفی از یک زیست‌ماده ساخته می‌شود.

Polycaprolactone (PCL) Electrospun Nanofiber scaffold

SB-12008

بازسازی و ترمیم بافت و اندام‌های از دست رفته و یا به شدت آسیب دیده به کمک ترکیبی از زیست‌مواد و سلول‌ها در زیست‌فناوری را مهندسی بافت گویند. برای ایجاد بافت جدیدی در بدن ، به یک بستر مناسب جهت قرار گرفتن سلول‌ها نیاز است که به روش‌های مختلفی از یک زیست ماده ساخته می‌شود.

PCL/PVA Electrospun Scaffold

PCL/PVA Electrospun Scaffold

SB-12009

بازسازی و ترمیم بافت و اندام‌های از دست رفته و یا به شدت آسیب دیده به کمک ترکیبی از زیست‌مواد و سلول‌ها در زیست‌فناوری را مهندسی بافت گویند. برای ایجاد بافت جدیدی در بدن ، به یک بستر مناسب جهت قرار گرفتن سلول‌ها نیاز است که به روش‌های مختلفی از یک زیست‌ماده ساخته می‌شود.

 Hydroxyapatite Nanopowder

Hydroxyapatite Nanopowder

SB-12010

این ماده حاوی هیدروکسی آپاتیت خالص می‌باشد. هیدروکسی آپاتیت از مهم‌ترین بیوسرامیک‌های مورد استفاده در پزشکی و دندانپزشکی است که به دلیل خواص زیستی منحصربه‌فرد و شباهت ساختاری زیاد به بافت سخت استخوان، در سال‌های اخیر مورد توجه واقع شده است.

Bioactive Glass Nanopowder

Bioactive Glass Nanopowder

SB-12011

از نظر شیمیایی شیشه زیست فعال یک ساختار بدون شکل مانند همه شیشه‌ها می‌باشد که تنها شامل ترکیبات یافت شده در بدن مانند سیلیکون، کلسیم، سدیم، فسفر و اکسیژن می‌باشد. دهه‌ها تحقق و مطالعه نشان داده است که شیشه زیست فعال کاملا زیست سازگار است.