کارگاه جداسازی، کشت و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی

کارگاه جداسازی، کشت و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی

SB-93001

شرح