مدل موشی کم‌خونی ناشی از تابش پرتو گاما

مدل موشی کم‌خونی ناشی از تابش پرتو گاما

SB-22002

شرح