مدل موشی دیابت نوع یک

مدل موشی دیابت نوع یک

SB-22001

شرح