آزمایشگاه‌های پژوهشی

با رشد علمی کشور در سال‌های اخیر، بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز علمی تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌های پژوهشی خود از جمله فضاهای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی را توسعه دهند. حضور یک تیم مجرب به عنوان مشاور در راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها می‌تواند به کاهش قابل توجه زمان و هزینه این پروژه‌ها کمک کند. طراحی فضاهای آزمایشگاهی می‌بایست مبتنی بر اصولی باشد تا از فضا استفاده بهینه شود، ایمنی کاربران در نظر گرفته شود و اجرای بهینه فرایندهای جاری در آن آزمایشگاه را تسهیل کند. در مرحله سکوبندی و خرید تجهیزات نیز حضور یک تیم مشاور می‌تواند کمک کند تا از بودجه موجود بیشترین بهره به دست آید. شرکت سبز از چندین سال پیش تا کنون برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شیراز، کرمان، تبریز، بیرجند و دانشگاه شاهد چنین خدماتی ارائه نموده است.

خدمات مشاوره‌ای بر اساس نیاز موسسه می‌تواند مشتمل بر موارد زیر باشد. 

  • مکان­‌یابی برای تاسیس آزمایشگاه
  • طراحی نقشه فضا مطابق با استانداردها و بر اساس نیاز کاربران
  • نظارت بر مراحل ساخت
  • مشاوره در تهیه نقشه سکوبندی
  • مشاوره جهت خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز
  • برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و پژوهشگران و پشتیبانی علمی